Ons aanbod

Wij bieden een steuntje in de rug als het om 'leren' gaat. Dat steuntje varieert van het doen van onderzoek, geven van Remedial Teaching, (individuele) trainingen tot huiswerk coaching van middelbare scholieren. De hulpvraag is leidend en vanuit het intakegesprek wordt bekeken welke vervolgstappen passend zijn. 

Onderzoek

De kern van een leerprobleem onderzoeken, zodat er gerichter behandeld kan worden. 

DYSLEXIE ONDERZOEKEN SCREENING

Heeft u vermoedens van dyslexie bij uw kind, maar komt uw kind vanwege wisselende scores niet in aanmerking voor een vergoed dyslexie onderzoek op school? Of wilt u gewoon niet langer afwachten maar het heft in eigen handen nemen? Wij bieden screening en/of dyslexieonderzoek om het vermoeden van dyslexie nader te bekijken. 

Een screening is bedoeld om het lees- en spellingsniveau te bepalen en te bekijken of er hiaten zijn in de ontwikkeling wat mogelijk wijst op de aanwezigheid van dyslexie. Aan de hand van de screening wordt bekeken of onderzoek zinvol is en of er daadwerkelijk gestart kan worden. Er wordt in principe geen diagnose dyslexie gesteld. 

Binnen het dyslexie onderzoek bekijken wij of er sprake is van dyslexie en wat u kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. In dit dyslexie onderzoek doen wij intelligentieonderzoek en orthodidactisch onderzoek. Tenslotte voeren wij met u een adviesgesprek waarbij u een rapport ontvangt. 

LANDELIJK GESTELDE CRITERIA

Voordat u uw kind aanmeldt, zal eerst moeten worden vastgesteld of u kind voldoet aan de landelijk gestelde criteria. Dit is niet iets wat wij hebben bedacht, maar een algemene richtlijn waar elke professionele praktijk zich aan dient te houden. Via het stappenschema kunt u bekijken of uw kind in aanmerking komt voor een - particulier - dyslexie onderzoek bij Een Stap Wijzer. In sommige situaties komen kinderen in aanmerking voor een vergoed traject via school. U kunt in dat geval contact opnemen met de school van uw kind.  Een stap wijzer Een stap wijzer

 

 

DIDACTISCH ONDERZOEK

In didactisch onderzoek bekijken we de scores van uw kind ten opzichte van leeftijdsgenoten, op deze manier wordt zichtbaar of er sprake is van een achterstand of voorsprong. Naast het bepalen van een beheersingsniveau kijken we tevens naar de werkaanpak van bijvoorbeeld het lezen, spellen of rekenen. Leerstrategieën, het zelfvertrouwen en secuur werken is iets wat in dit onderzoek de aandacht krijgt. Wanneer school al de nodige extra hulp heeft geboden, de achterstand niet passend is gezien de leeftijd is of het (middelbaar) schoolniveau niet passend is kan er mogelijk sprake van onderliggende problematiek. Op grond van het didactische onderzoek adviseren we om nader onderzoek te verrichten naar een eventuele leerstoornis of formuleren wij adviezen met betrekking tot begeleiding. 

IQ ONDERZOEK

Wij bieden intelligentie onderzoek aan om de cognitieve capaciteiten van een kind in kaart te brengen. Hierdoor kunnen adviezen worden geformuleerd met betrekking tot het handelen en begeleiden. Er wordt bekeken waar de sterke én ontwikkelpunten liggen van een kind. 

Wij werken veelal middels de WISC-V. De WISC oftewel 'Wechsler Intelligence Scales for Children' is de meest gebruikte kinderintelligentietest in Nederland en Vlaanderen. Deze intelligentietest is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 16 jaar. Ook hebben wij de mogelijkheid tot intelligentie onderzoek middels de WPSSI. Dit is tevens een betrouwbare en valide intelligentietest voor kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot en met 7 jaar en 11 maanden. 

Na de afname van het intelligentieonderzoek wordt een adviesgesprek ingepland. In dit gesprek ontvangt u een onderzoeksrapport en wordt het rapport met u als ouder(s) doorgenomen. In het rapport kunt u de kwalitatieve observaties, kwantitatieve scores en onze algemene handelingsgerichte adviezen vinden. Deze algemene adviezen zijn gericht op het intelligentieprofiel van uw kind. U kunt tevens kiezen voor aanvullend onderzoek waarin een schoolobservatie en een aanvullend schoolgesprek tot de mogelijkheden behoort. 

DYSCALCULIE ONDERZOEK

Maakt u zich zorgen om de hardnekkige rekenproblemen van uw kind? Denkt u dat er meer achter de rekenproblemen zit dan op het oog zichtbaar is? U kunt dan bij ons terecht voor dyscalculie onderzoek. Dyscalculie kan veel invloed hebben op een kind zijn of haar leven. Wanneer dyscalculie tijdig vastgesteld wordt, heeft dat een hoop voordelen. De kans op rekenangst verminderd, er ontstaat vaak meer begrip en uw kind heeft recht op een dyscalculie verklaring. 

Hoewel de problemen met rekenen vaak hardnekkig zijn, wil dit niet zeggen dat er niks aan dyscalculie gedaan kan worden. Met behulp van een gespecialiseerde dyscalculie behandeling kan de basis van het rekenen verbeterd worden, zodat uw kind beter kan meekomen op school. Naar onze mening komt dit het zelfvertrouwen ten goede. Door aan de bouwstenen van het rekenen te werken, wordt als het ware een goede fundering gelegd voor de verdere rekenontwikkeling.

Remedial teaching

Remedial teaching (RT) helpt kinderen leerachterstanden te voorkomen of te verhelpen. Soms heeft een leerling even een klein steuntje in de rug nodig en soms ligt de oorzaak dieper, bijvoorbeeld bij dyslexie behandeling.

Een didactisch steuntje in de rug, waardoor een kind weer plezier ervaart in leren
Bij aanvang van een RT traject kan door didactisch onderzoek bekeken worden waar de kern van het leerprobleem ligt. Hierdoor kan er gerichter gewerkt worden aan het probleem. Soms is het na of tijdens het intakegesprek al duidelijk waar de kern zit van het probleem. Wij zien kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op uiteenlopende gebieden: lezen, spelling, schrijven, klokkijken en rekenen.

Huiswerk coaching

Vindt uw zoon of dochter het moeilijk om zelfstandig huiswerk te maken? Lukt het hem of haar niet om de focus te vinden, de stof te plannen of toetsen voor te bereiden? Heeft u regelmatig strijd met uw kind om het huiswerk gedaan te krijgen? Neem dan contact met ons op voor een intakegesprek voor 'huiswerk coaching'.  

Aan de hand van het intakegesprek wordt bekeken of in eerste instantie de 'huiswerk coaching' passend is. Vervolgens worden er duidelijke doelen opgesteld. Het werken aan zelfstandigheid staat hierin voorop, waardoor het streven is dat na ongeveer drie tot vier maanden de jongere het huiswerk weer zonder onze hulp kan oppakken. Mochten ouders en jongere langdurigere coaching wensen behoort dit tevens tot de mogelijkheden.

Training

- op individuele basis - 

Wij bieden individuele trainingen voor kinderen die in groep 7/8 zitten of middelbaar onderwijs volgen. Aan de hand van de hulpvraag wordt in samenspraak met de ouders voor een bepaald trainingspakket gekozen. Wij bieden verschillende trainingen, zie hieronder voor het overzicht van de trainingen. 

Hoe plan ik mijn huiswerk

(inclusief werkboek)
10 individuele sessies inclusief intake 

Zelf plannen

(inclusief werkboek)
8 individuele sessies inclusief intake 

Ik leer leren

(inclusief werkboek)
6 individuele sessies inclusief intake 

Bibbers de Baas, faalangsttraining

(inclusief werkboek)
8 individuele sessies inclusief intake 

Wanneer u bijvoorbeeld meerdere kinderen wilt aanmelden voor een training is dit bespreekbaar. Het tarief van het betreffende pakket zal dan ook vanzelfsprekend lager zijn. Heeft u vragen over de trainingen? Neem dan contact op, wij staan u graag te woord.