Ons aanbod

Een Stap Wijzer biedt hulp aan ieder kind én ouder die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het leren op school. Ook ondersteunen we scholen om goed onderwijs te bieden aan kinderen met leerproblemen en gedragsproblemen. We brengen de onderwijsbehoeften samen in kaart en maken een plan dat past bij het kind, de leerkracht en de school. We begeleiden kinderen en jongeren in onze praktijk, online of op school. Wij zien ouders en school als een belangrijk systemisch geheel.

Onderwijs consultatie

Als onderwijsprofessional kan het helpend zijn om onafhankelijk advies te krijgen. Kinderen hebben allemaal verschillende onderwijsbehoeften en soms is het nodig deze te verhelderen door erover met elkaar in gesprek te gaan. Wij gaan ervan uit dat jij als leerkracht deskundig bent en daarom vinden wij het belangrijk dat leerkrachten actief meedenken. Een advies werkt pas echt als het aansluit bij jouw klas, jouw leerling, maar ook bij jou. Ook nemen we deel aan schoolondersteuningsteams als onderwijsspecialisten/orthopedagogen.

 

 

Wij werken handelingsgericht en oplossingsgericht. We werken samen met leerkrachten, ouders en betrekken ook de kinderen bij de begeleiding. Vaak gaat het om complexe situaties. We starten meestal met een observatie in de klas en een gesprek met het kind. Daarna praten we met de leerkracht, de ouders en bijvoorbeeld de intern begeleider. We analyseren samen welke problemen er spelen en hebben ook gericht aandacht voor de kwaliteiten van kinderen en hun omgeving: we zoeken naar wat er goed gaat om dat uit te kunnen bouwen. Tijdens dat gesprek kan er een plan van aanpak worden gemaakt. We denken out-of-the-box, dat creatieve denkproces dat samen wordt doorlopen geeft energie. Vaak is het wenselijk om nog een vervolggesprek te voeren om de gekozen aanpak te evalueren en te borgen. Soms is er meer nodig, zoals een serie gesprekken met het kind of een aantal begeleidingsgesprekken met de leerkracht om goede leerlijnen uit te zetten.

 

Wat kunnen wij voor scholen betekenen? Hieronder een greep uit onze werkzaamheden voor scholen:

 

Observatie in de klas
 

Gesprek met kind/de jongeren (o.a. gericht op talent)

 

Gesprek met ouders én school: onderwijsbehoeften in kaart brengen.

 

Begeleiding met leerkrachten bij het omgaan met leer- en gedragsproblemen.

 

 

Opstellen van handelingsplan / ontwikkelingsperspectief.

 

 

Deelname aan een schoolondersteuningsteam of zorgplatform.

 

Advies ten aanzien van verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs

 

Advies ten aanzien van de keuze voor voortgezet onderwijs.

 

Onderzoek naar leerproblemen, dyscalculie, dyslexie, werkhoudingsproblemen en hoogbegaafdheid. 

 

 

Het schrijven van deskundigenadvies ten behoeve van een verwijzing naar het speciaal onderwijs. 

 

Samenwerking met Een Stap Voor voor onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen en behandeling. 

 

Trainen van het team (zie trainingaanbod school). 

 

Onderzoek

Om problemen beter te begrijpen en de juiste hulp in te kunnen zetten, is het soms helpend om onderzoek te doen. Problemen die betrekking hebben op het leren en het gedrag op school worden door Een Stap Wijzer opgepakt.

Als er meer onderzoek of een intensiever behandeling nodig is, dan kunnen ouders ervoor kiezen om hun kind aan te melden bij Een Stap Voor. Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts of het sociaal team. Voor hulp van Een Stap Wijzer is dat niet nodig.

 

IQ ONDERZOEK

Wij bieden intelligentie onderzoek aan om de cognitieve capaciteiten van een kind in kaart te brengen. Hierdoor kunnen adviezen worden geformuleerd met betrekking tot het handelen en begeleiden. Er wordt bekeken waar de sterke én ontwikkelpunten liggen van een kind. 

Wij werken veelal middels de WISC-V. De WISC oftewel 'Wechsler Intelligence Scales for Children' is de meest gebruikte kinderintelligentietest in Nederland en Vlaanderen. Deze intelligentietest is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 16 jaar. Ook hebben wij de mogelijkheid tot intelligentie onderzoek middels de WPSSI. Dit is tevens een betrouwbare en valide intelligentietest voor kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot en met 7 jaar en 11 maanden. 

Na de afname van het intelligentieonderzoek wordt een adviesgesprek ingepland. In dit gesprek ontvangt u een onderzoeksrapport en wordt het rapport met u als ouder(s) doorgenomen. In het rapport kunt u de kwalitatieve observaties, kwantitatieve scores en onze algemene handelingsgerichte adviezen vinden. Deze algemene adviezen zijn gericht op het intelligentieprofiel van uw kind. U kunt tevens kiezen voor aanvullend onderzoek waarin een schoolobservatie en een aanvullend schoolgesprek tot de mogelijkheden behoort. 

Dyslexieonderzoek

Heeft u vermoedens van dyslexie bij uw kind, maar komt uw kind vanwege wisselende scores niet in aanmerking voor een vergoed dyslexie onderzoek op school? Of wilt u gewoon niet langer afwachten maar het heft in eigen handen nemen? Wij bieden screening en/of dyslexieonderzoek om het vermoeden van dyslexie nader te bekijken. 

Een screening is bedoeld om het lees- en spellingsniveau te bepalen en te bekijken of er hiaten zijn in de ontwikkeling wat mogelijk wijst op de aanwezigheid van dyslexie. Aan de hand van de screening wordt bekeken of onderzoek zinvol is en of er daadwerkelijk gestart kan worden. Er wordt in principe geen diagnose dyslexie gesteld. 

Binnen het dyslexie onderzoek bekijken wij of er sprake is van dyslexie en wat u kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. In dit dyslexie onderzoek doen wij intelligentieonderzoek en orthodidactisch onderzoek. Tenslotte voeren wij met u een adviesgesprek waarbij u een rapport ontvangt. 

DIDACTISCH ONDERZOEK

In didactisch onderzoek bekijken we de scores van uw kind ten opzichte van leeftijdsgenoten, op deze manier wordt zichtbaar of er sprake is van een achterstand of voorsprong. Naast het bepalen van een beheersingsniveau kijken we tevens naar de werkaanpak van bijvoorbeeld het lezen, spellen of rekenen. Leerstrategieën, het zelfvertrouwen en secuur werken is iets wat in dit onderzoek de aandacht krijgt. Wanneer school al de nodige extra hulp heeft geboden, de achterstand niet passend is gezien de leeftijd is of het (middelbaar) schoolniveau niet passend is kan er mogelijk sprake van onderliggende problematiek. Op grond van het didactische onderzoek adviseren we om nader onderzoek te verrichten naar een eventuele leerstoornis of formuleren wij adviezen met betrekking tot begeleiding. 

DYSCALCULIE ONDERZOEK

Maakt u zich zorgen om de hardnekkige rekenproblemen van uw kind? Denkt u dat er meer achter de rekenproblemen zit dan op het oog zichtbaar is? U kunt dan bij ons terecht voor dyscalculie onderzoek. Dyscalculie kan veel invloed hebben op een kind zijn of haar leven. Wanneer dyscalculie tijdig vastgesteld wordt, heeft dat een hoop voordelen. De kans op rekenangst verminderd, er ontstaat vaak meer begrip en uw kind heeft recht op een dyscalculie verklaring. 

Hoewel de problemen met rekenen vaak hardnekkig zijn, wil dit niet zeggen dat er niks aan dyscalculie gedaan kan worden. Met behulp van een gespecialiseerde dyscalculie behandeling kan de basis van het rekenen verbeterd worden, zodat uw kind beter kan meekomen op school. Naar onze mening komt dit het zelfvertrouwen ten goede. Door aan de bouwstenen van het rekenen te werken, wordt als het ware een goede fundering gelegd voor de verdere rekenontwikkeling.

Remedial teaching

Een Remedial Teacher (RT'er) verleent hulp aan kinderen die pedagogische of didactische hulp nodig hebben. Wanneer het leerproces anders loopt dan verwacht, kan RT uitkomst bieden. Remedial Teaching richt zich meestal op kinderen die problemen hebben met bijvoorbeeld spelling, (begrijpend) lezen, rekenen, schrijven en/of fijne motoriek. 

Een didactisch steuntje in de rug, waardoor een kind weer plezier ervaart in leren
Bij aanvang van een RT traject kan door didactisch onderzoek bekeken worden waar de kern van het leerprobleem ligt. Hierdoor kan er gerichter gewerkt worden aan het probleem. Soms is het na of tijdens het intakegesprek al duidelijk waar de kern zit van het probleem. Wij zien kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op uiteenlopende gebieden: lezen, spelling, schrijven, klokkijken en rekenen. Ook bieden wij individuele training voor kinderen die in groep 7/8 zitten of middelbaar onderwijs volgen. Aan de hand van de hulpvraag wordt samen met ouders bekeken welk trainingspakket het meest passende is. 
 
   

 

Hoe plan ik mijn huiswerk

10 individuele sessies inclusief intake 

Zelf plannen

8 individuele sessies inclusief intake 

Ik leer leren

6 individuele sessies inclusief intake 

Bibbers de Baas, faalangsttraining

8 individuele sessies inclusief intake 

 

Trainingsaanbod scholen

Een Stap Voor en Een Stap Wijzer werken intensief met elkaar samen. Samen hebben we enorm veel kennis in huis, die we graag delen met scholen. Onze trainingen zijn goed onderbouwd, maar ook heel praktisch. We kunnen trainingen bieden voor bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

 

ADHD: Hoe ga je om met kinderen met concentratieproblemen?

 
Autisme: Hoe ga je om met kinderen met problemen in het contact?

 
Verbindend gezag: Omgaan met ernstig grensoverschrijdend gedrag.

 

WISC-V: Wat betekent de uitslag en wat doe je ermee in de klas?

 

Hoogbegaafdheid: Wat is het en hoe ga je hier mee om?

 

Omgang met (hoog)gevoelige kinderen.

 

Traumasensitief lesgeven.